Lög Samfylkingarfélagsins í Reykjavík

Samþykkt á aðalfundi Samfylkingarfélagsins í Reykjavík 23. mars 2011.

Nafn félagsins, heimili og tilgangur

1. grein

Félagið heitir Samfylkingarfélagið í Reykjavík (SffR). Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Félagið er staðbundin grunneining stjórnmálaflokksins Samfylkingarinnar.

2. grein

Tilgangur SffR er að beita sér í höfuðborginni fyrir jafnaðarstefnunni, málstað Samfylkingarinnar, og vera umræðu- og samstarfsvettvangur félagsmanna SffR.

Jafnrétti kynjanna og kvenfrelsi er órjúfanlegur hluti jafnaðarstefnunnar. Tryggt skal við kosningar í stjórn, ráð og nefndir að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Sama gildir um kynjahlutfall meðal varamanna. Skulu hlutföll í stjórn og varastjórn í heild vera sem jöfnust.Félagið vinnur í þágu félagsmanna sinna með málefnastarfi, fræðslu fyrir félagsmenn um jafnaðarstefnuna og þjálfun í pólitísku starfi.

SffR fylgir stefnulýsingu Samfylkingarinnar frá stofnfundi flokksins 5.–6. maí árið 2000.

Réttindi og skyldur félagsmanna

3. grein

Allir íbúar Reykjavíkur sem eru eldri en 16 ára og eru jafnaðarmenn, greiða árgjald, og eiga ekki aðild að öðrum stjórnmálaflokki en Samfylkingunni geta verið félagsmenn í SffR.

Félagsmaður getur verið félagsmaður í öðru aðildarfélagi Samfylkingarinnar. Félagsmaður hefur eitt atkvæði við kjör á landsfund og til fulltrúaráðsins í Reykjavík, og skal hann fyrir upphaf kjörfundar tilkynna stjórn í hvaða félagi hann hyggst greiða atkvæði. Kosningaréttur og kjörgengi miðast við félagaskrána eins og hún er 1 mánuði fyrir kosningar. Ekki er hægt að greiða atkvæði í umboði annars.

Þeir félagsmenn sem eru 60 ára og eldri verði jafnframt skráðir í 60+ í Reykjavík. Þeir félagar sem eru 30 ára og yngri verði jafnframt skráðir í Hallveigu – unga jafnaðarmenn í Reykjavík.

4. grein

Réttindi félagsmanna eru

  1. að taka þátt í fræðslustarfi á vegum félagsins og flokksins,
  2. að greiða atkvæði á félagsfundum, við val fulltrúa á landsfund, til fulltrúaráðsins í Reykjavík og í almennri atkvæðagreiðslu í flokknum,
  3. að bera upp tillögur á félagsfundi,
  4. að bjóða sig fram til trúnaðarstarfa innan félagsins og flokksins,
  5. að taka þátt í stefnumótun félagsins og flokksins.
  6. að taka þátt í kosningum um val flokksins á framboðslista.

Skyldur félagsmanna eru

  1. að samþykkja grunnhugmyndir flokksins eins og þær koma fram í stefnu flokksins og lögum, sbr. 2. grein,
  2. að greiða árgjald,
  3. að vera reiðubúnir til þátttöku í starfi félagsins og flokksins, einkum á álagstímum, svo sem í aðdraganda kosninga,
  4. að sýna ábyrgð í starfi innan flokksins og á vegum hans.

Stjórn félagsins

5. grein

Í stjórn félagsins starfa 7 aðalmenn og 5 varamenn.
Í stjórn sitja auk formanns varaformaður, ritari, gjaldkeri og 3 meðstjórnendur. Einn stjórnarmanna skal vera ábyrgur fyrir fræðslumálum.
Formaður getur starfað lengst í þrjú ár í senn.

Varamenn eru kjörnir í einu lagi, og telst sá fyrsti varamaður sem flest atkvæði hlýtur eða er efstur á lista séu varamenn kjörnir einróma, og svo koll af kolli.
Stjórnarfund skal boða með minnst tveggja sólarhringa fyrirvara nema allir stjórnarmenn samþykki styttri frest.
Varamenn eiga jafnan rétt til fundarsetu með málfrelsi og tillögurétti.
Stjórnarfundur telst löglegur hafi verið löglega til hans boðað og minnst 4 stjórnarmenn séu mættir.

Einfaldur meirihluti ræður komi til atkvæðagreiðslu á stjórnarfundum.
Stjórnarsamþykkt þarf til allra fjárhagslegra skuldbindinga.

Aðalfundur, félagsfundir og opnir fundir

6. grein

Aðalfund skal halda fyrir lok febrúar ár hvert.
Aðalfund SffR skal boða með þriggja vikna fyrirvara en senda skal út dagskrá með minnst viku fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.
Við kosningar og kjörgengi í félaginu skal miða við rétta félagaskrá eins og hún var 31. desember.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.
Fastir dagskrárliðir aðalfundar eru:

1) skýrsla stjórnar
2) ársreikningur
3) skýrsla skoðunarnefndar
4) lagabreytingar
5) ákvörðun um árgjald
6) kjör formanns
7) kjör annarra stjórnarmanna
8) kjör varamanna
9) kjör þriggja manna í skoðunarnefnd
10 ) kjör í nefndir, a) í uppstillingarnefnd, b) í aðrar nefndir sem aðalfundur ákveður
11 ) önnur mál.

7. grein

Tillögur til lagabreytingar þurfa að hafa borist stjórn 2 vikum fyrir boðaðan aðalfund.

Lagabreytingartillögur skulu sendar út með öðrum fundargögnum minnst viku fyrir fund.

Tillaga að lagabreytingum telst samþykkt fái hún 2/3 hluta greiddra atkvæða.

8. grein

Á aðalfundi skal kjósa þriggja manna uppstillingarnefnd og einn til vara að tillögu fráfarandi stjórnar félagsins.
Hlutverk nefndarinnar er að leggja fyrir aðalfund tillögur um frambjóðendur við kjör formanns, annarra stjórnarmanna, varamanna og skoðunarnefndarmanna.

Tillögur uppstillingarnefndar skulu liggja fyrir á skrifstofu félagsins minnst viku fyrir aðalfund.

Aðrar tillögur skulu berast skrifstofu félagsins minnst 2 sólarhringum fyrir boðaðan aðalfund.

9. grein

Fundi skal boða með bréfi eða tölvupósti eða með auglýsingu í fjölmiðlum. Aðalfund skal boða með auglýsingu og/eða með bréfi/tölvupósti til allra félaga.
Félagsfundi skal boða með dagskrá með a.m.k. fimm daga fyrirvara. Félagsfundur er ályktunarbær um hvaða efni sem vera skal.

Opna umræðufundi skal boða með a.m.k. tveggja daga fyrirvara. Þá skal boða með dagskrá.

Ekki skulu þar teknar fyrir ályktunartillögur um annað en dagskrárefni.
Stjórninni er skylt að boða til félagsfundar ef minnst 30 félagsmenn óska þess skriflega og tilgreina fundarefni.

Hverfisfélög

10. grein

Innan félagsins starfa hverfisfélög, eitt í hverju borgarhverfi. Hverfisfélag beitir sér í málefnum síns hverfis og tekur þátt þátt í kosningabaráttu Samfylkingarinnar fyrir alþingisog borgarstjórnarkosningar.

Hverfisfélag heldur aðalfund árlega fyrir lok mars og skal á dagskrá hans vera a.m.k. skýrsla stjórnar, starfsáætlun næsta starfsárs og kjör nýrrar stjórnar.
Hverfisfélag má ekki skuldbinda sig fjárhagslega án samþykkis stjórnar SffR.
Formenn hverfisfélaga hafa seturétt á stjórnarfundum SffR með málfrelsi og tillögurétt.

Borgarmálaráð

11. grein

Á vegum félagsins starfar borgarmálaráð.
Hlutverk þess er að hafa forystu við málefna- og stefnumótunarstarf Samfylkingarinnar í borgarmálum.

Stjórn borgarmálaráðs skipa 5 fulltrúar. Borgarstjórnarhópur kýs tvo fulltrúa, SffR kýs tvo fulltrúa og Hallveig skipar einn fulltrúa. Skipun stjórnar borgarmálaráðsins skal lokið fyrir 1. apríl árlega.

Í borgarmálaráðinu starfar borgarstjórnarhópur Samfylkingarinnar, stjórnarmenn félagsins, stjórnir hverfafélaga og aðrir áhugasamir félagsmenn sem hafa óskað sérstaklega eftir að taka þátt í starfi þess.

Skoðunarnefnd

12. grein

Skoðunarnefnd, sbr. 6. grein, gefur aðalfundi skýrslu um álit sitt á starfi stjórnarinnar, fjárreiðum félagsins og ársreikningi næstliðins starfsárs.
Í skoðunarnefnd sitja þrír félagsmenn. Þeir velja sér formann sem hefur rétt til að sitja stjórnarfundi og hefur aðgang að öllum gögnum félagsins.
Félagsmenn geta vísað til nefndarinnar málum sem varða störf félagsins.

Önnur ákvæði

13. grein

Samfylkingarfélaginu verður því aðeins slitið að tillaga þess efnis berist stjórn félagsins frá minnst 30 félagsmönnum. Slíka tillögu skal taka til afgreiðslu á tveimur löglega boðuðum félagsfundum í félaginu og þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða á hvorum fundi um sig til þess að tillagan teljist samþykkt. Ekki skal líða lengri tími milli funda en sex vikur. Sé félagið lagt niður renna eignir þess til Samfylkingarinnar.

Samþykkt á aðalfundi Samfylkingarfélagsins í Reykjavík 23. mars 2011.