Lög – Fulltrúaráðs Samfylkingarinnar í Reykjavík

1. grein

Vettvangur

Fulltrúaráð Samfylkingarinnar í Reykjavík er sameiginlegur vettvangur Samfylkingarfólks í Reykjavík og samstarfsvettvangur aðildarfélaga í Reykjavík skv. 2. kafla laga Samfylkingarinnar. Fulltrúaráð Samfylkingarinnar í Reykjavík er sjálfstætt um eigin málefni og hefur sjálfstæðan fjárhag sé ekki á annan veg mælt fyrir um í lögum Samfylkingarinnar. Heimili Fulltrúaráðsins og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein

Hlutverk

Fulltrúaráð Samfylkingarinnar í Reykjavík fer með hlutverk og ber skyldur kjördæmisráða Reykjavíkurkjördæmanna beggja og fulltrúaráðs í sveitarfélaginu skv. 9. og 10. kafla laga Samfylkingarinnar og stendur fyrir framboði við alþingis- og borgarstjórnarkosningar. Fulltrúaráðið beitir sér m.a. fyrir málefna- og stefnumótunarvinnu og samhæfingu kosningastarfs.

3. grein

Aðild og samstarf aðildarfélaga

Aðild að Fulltrúaráði Samfylkingarinnar í Reykjavík eiga öll starfandi aðildarfélög Samfylkingarinnar sem eiga heimilisfesti í Reykjavík, hafa óskað aðildar og uppfylla skyldur aðildarfélaga skv. 3. kafla laga Samfylkingarinnar. Framkvæmdastjórn Fulltrúaráðsins heldur utan um samvinnu aðildarfélaga og leggur tillögu fyrir Fulltrúaráðið um samstarf þeirra.

4. grein

Skipan

Í Fulltrúaráði Samfylkingarinnar í Reykjavík eiga sæti fulltrúar allra starfandi aðildarfélaga í kjördæmunum, þingmenn Samfylkingarinnar í Reykjavík og borgarfulltrúar. Hvert aðildarfélag á rétt á einum fulltrúa í ráðinu fyrir hverja 10 aðalfélagsmenn sem lögheimili eiga í Reykjavíkurkjördæmunum og síðan til viðbótar einn fulltrúa fyrir brot úr þeirri tölu, sem þó sé eigi minna en 1/3. Félagi hefur aðeins kosningarétt og kjörgengi til Fulltrúaráðsins í því aðildarfélagi þar sem hann er aðalfélagi sbr. grein 3.11 í lögum Samfylkingarinnar. Til að ákvarða fulltrúafjölda hvers aðildarfélags skal miða við fjölda félagsmanna fjórum vikum fyrir reglulegan aðalfund. Aðildarfélög skila til framkvæmdastjórnar nöfn fulltrúa sinna í síðasta lagi tveimur vikum fyrir aðalfund. Aðildafélögum er heimilt að kjósa á ný sína fulltrúa á milli aðalfunda. Breytingar á fulltrúaskipan skal aðildarfélag tilkynna til framkvæmdastjórnar. Breytingar sem tilkynntar eru innan tveggja vikna fyrir boðaðan aðalfund eða boðaðan almennan fund í fulltrúaráðinu taka þó ekki gildi fyrr en að hinum boðaða fundi loknum.

5. grein

Kjörgengi, kjör og hæfi fulltrúa

Rétt til að bjóða sig fram til Fulltrúaráðsins eiga þeir félagsmenn í aðildarfélögunum sem eiga lögheimili í Reykjavík. Aðal- og varafulltrúar skulu kjörnir á félagsfundi aðildarfélags. Fulltrúa er óheimilt að taka þátt í meðferð máls í Fulltrúaráðinu sem varðar sérstaka eða verulega hagsmuni hans eða honum nákominna.

6. grein

Fundir Fulltrúaráðs

Fulltrúaráðið skal boðað til a.m.k. eins fundar árið milli aðalfunda en fundar að öðru leyti eins oft og þurfa þykir. Framkvæmdastjórn boðar fundi Fulltrúaráðsins með tölvupósti og/eða skriflega með dagskrá með a.m.k. fjögurra vikna fyrirvara. Heimilt er að víkja frá þessum fresti og boða fund með auglýsingu auk tölvupóstsendinga, eigi aðalfundur ekki í hlut og brýnar aðstæður krefja. Skylt er að halda fund innan tveggja vikna ef minnst 20 aðalfulltrúar óska þess skriflega og tilgreina fundarefni.

Fundur Fulltrúaráðs er lögmætur sé hann réttilega boðaður.

7. grein

Aðalfundur

Aðalfundur fulltrúaráðsins skal haldinn í september eða október annað hvert ár. Aðalfund skal boða með tölvupósti og/eða skriflega með a.m.k. fjögurra vikna fyrirvara. Í fundarboði aðalfundar skal birta dagskrá fundarins og tillögur framkvæmdastjórnar um lagabreytingar ef einhverjar eru. Á aðalfundi skal taka til umræðu og afgreiðslu:

 1. Skýrslu framkvæmdastjórnar
 2. Ársreikninga og árshlutareikning þess árs sem aðalfundur er haldinn
 3. Skýrslur aðildarfélaga
 4. Skýrslur þingsveitar og borgarstjórnarflokks
 5. Lagabreytingar
 6. Ákvörðun um árgjöld til Fulltrúaráðs Samfylkingarinnar í Reykjavík
 7. Kjör framkvæmdastjórnar
  • Kjör formanns
  • Kjör gjaldkera
  • Kjör annarra stjórnarmanna
  • Kjör varamanna
  • Kjör skoðunarmanna
 8. Kjör valnefndar
 9. Önnur mál

Skylt er fráfarandi framkvæmdastjórn Fulltrúaráðs að tryggja, með eigin tillögu eða skipan sérstakrar uppstillinganefndar, að fram komi á aðalfundi tillaga um nýja framkvæmdastjórn. Tryggja skal að hlutfall hvors kyns aðal- og varamanna verði eigi minna en 40%.

8. grein

Lagabreytingar

Tillögur framkvæmdastjórnar Fulltrúaráðsins að lagabreytingum skal senda út með fundarboði aðalfundar. Aðrar tillögur um breytingar á lögum þessum skal senda framkvæmdastjórninni eigi síðar en 3 vikum fyrir boðaðan aðalfund. Framkvæmdastjórn skal birta allar lagabreytingartillögur á vef Samfylkingarinnar eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund. Um lagabreytingar skal hafa eina umræðu. Til lagabreytinga þarf minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða.

9. grein

Skipan framkvæmdastjórnar

Framkvæmdastjórn Fulltrúráðs Samfylkingarinnar í Reykjavík er kjörin á aðalfundi og er hún skipuð fimm mönnum og jafn mörgum til vara. Formaður framkvæmdastjórnar og gjaldkeri skulu kjörnir sérstaklega á aðalfundi Fulltrúaráðsins en að öðru leyti skiptir framkvæmdastjórnin með sér verkum. Tryggja skal að jafnaði að hlutfall hvors kyns aðal- og varamanna verði eigi minna en 40%. Formenn aðildarfélaga, fulltrúi þingsveitar Samfylkingarinnar í Reykjavík og fulltrúi borgarstjórnarflokks skulu boðaðir á alla fundi framkvæmdastjórnar og eiga seturétt á fundum hennar með málfrelsi og tillögurétti, eða varamenn í forföllum þeirra.

10. grein

Hlutverk og fundir framkvæmdastjórnar

Framkvæmdastjórn ber ábyrgð á rekstri og fjárreiðum Fulltrúaráðs í umboði ráðsins og stýrir störfum þess á milli funda. Formaður boðar framkvæmdastjórnarfundi og allsherjarfundi Samfylkingarfélag-anna í Reykjavík sbr. 13.-14. grein og stýrir þeim, en er heimilt að skipa varafundarstjóra. Komi formaður ekki til boðaðs fundar skal varaformaður stýra fundinum. Mæti hvorugur skal kosinn sérstakur fundarstjóri. Gjaldkeri annast fjárreiður Fulltrúaráðsins og er ábyrgur fyrir sjóðum þess. Á fyrsta fundi nýrrar framkvæmdastjórnar skal kjörinn varaformaður og ritari. Ritari færir fundargerðir, gætir á aðgengilegan hátt allra bréfa til og frá Fulltrúaráðinu og gætir skjala annarra en þeirra, er heyra undir gjaldkera. Í hans vörslu skulu vera gjörðabækur, sem ráðum og nefndum er skylt að halda. Sé ritari forfallaður skal skipa fundarritara í hans stað. Við upphaf fundar skal ritari bera upp fundargerð næstliðins fundar til samþykktar. Framkvæmdastjórn er ekki heimilt að skuldbinda Fulltrúaráðið fjárhagslega nema fyrir liggi samþykki meirihluta framkvæmdastjórnar. Fundur framkvæmdastjórnar er lögmætur ef meirihluti stjórnarinnar mætir til fundar. Framkvæmdastjórn skal gefa flokksstjórn Samfylkingarinnar árlega skýrslu um starfsemi Fulltrúaráðsins.

11. grein

Allsherjarfundur Samfylkingarfélaganna í Reykjavík

Allsherjarfundur er sameiginlegur félagsfundur allra aðildarfélaga Samfylkingarinnar í Reykjavík. Rétt til setu á allsherjarfundi með málfrelsi, tillögu- og atkvæðisrétti eiga allir fullgildir félagsmenn aðildarfélaganna sem lögheimili eiga í Reykjavíkurkjördæmunum 1. janúar næstliðins skv. félagaskrám þeirra.

12. grein

Hlutverk og boðun allsherjarfundar

Allsherjarfundur afgreiðir tillögu um meirihlutasamstarf í Reykjavík sbr. grein 3.15 í lögum Samfylkingarinnar. Fulltrúaráðið getur einnig samþykkt að fela framkvæmdastjórn Fulltrúaráðsins að boða til allsherjarfundar allra aðildarfélaga Samfylkingarinnar í samstarfi við stjórnir þeirra til að afgreiða tiltekin sameiginleg mál aðildarfélaganna. Skylt er að boða til allsherjarfundar innan viku ef minnst 1% félagsmanna aðildarfélaga óska eftir því skriflega og tiltaka fundarefni. Framkvæmdastjórn skal boða allsherjarfund með dagskrá með auglýsingum auk boðunar með tölvupósti eða sms-skilaboðum með þriggja sólarhringa fyrirvara. Heimilt er að stytta fyrirvara boðunar niður í 24 klukkustundir ef brýna nauðsyn ber til að mati framkvæmdastjórnar Fulltrúaráðsins.

13. grein

Ráð og nefndir

Fulltrúaráð getur skipað ráð og nefndir sem sinna skilgreindum verkefnum. Ráð og nefndir hafa ekki sjálfstæðan fjárhag, heldur heyra fjármál þeirra undir gjaldkera Fulltrúaráðsins. Skal þess gætt að hlutfall hvors kyns í ráðum og nefndum verði eigi minna en 40%.

14. grein

Atkvæðagreiðslur

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í sérhverju máli innan Fulltrúaráðsins, framkvæmdastjórnar, ráða og nefnda og á allsherjarfundum, nema annað sé tilgreint í lögum þessum. Falli atkvæði jöfn í framkvæmdastjórn ræður atkvæði formanns. Framkvæmdastjórn Fulltrúaráðsins eða meirihluti Fulltrúaráðsins geta kallað eftir ráðgefandi atkvæðagreiðslu allra reykvískra félagsmanna í aðildarfélögunum um tiltekið málefni. 10% allra reykvískra félagsmanna í aðildarfélögunum geta knúið fram ráðgefandi atkvæðagreiðslu um tiltekna afgreiðslu Fulltrúaráðsins, skrifi þeir undir kröfu þess efnis. Kröfuna ber að senda framkvæmdastjórn innan mánaðar frá viðkomandi afgreiðslu Fulltrúaráðsins. Framkvæmdastjórn ákveður fyrirkomulag atkvæðagreiðslna.

15. grein

Fulltrúar í flokksstjórn

Fulltrúaráð kýs 10 aðalfulltrúa og 6 varafulltrúa í flokksstjórn Samfylkingarinnar til tveggja ára í senn skv. 9. kafla laga Samfylkingarinnar. Atkvæðaseðill er eigi gildur nema kosin sé full tala.

16. grein

Um kjördæmaskipan

Meðan sú skipan helst að Reykjavík er tvö kjördæmi kemur Fulltrúaráð Samfylkingarinnar í Reykjavík fram sem kjördæmisráð beggja kjördæmanna, óháð búsetu félagsmanna og fulltrúanna innan Reykjavíkur. Það skal í störfum sínum skoða Reykjavík sem eina heild. Val á framboðslista beggja kjördæmanna skv. 17. grein skal óháð búsetu félagsmanna og stuðningsmanna innan Reykjavíkur.

17. grein

Val frambjóðenda á framboðslista

Fulltrúaráð ákveður framkvæmd og fyrirkomulag röðunar á framboðslista Samfylkingarinnar í Reykjavík við alþingis- og borgarstjórnarkosningar, þó í samræmi við reglur sem flokksstjórn Samfylkingarinnar setur, skv. 7. kafla laga Samfylkingarinnar. Fulltrúaráð kýs uppstillingarnefnd. Við röðun á framboðslista skal viðhafa þá aðferð sem tryggir a.m.k. milliliðalausa aðkomu allra reykvískra félagsmanna í aðildarfélögunum að vali á frambjóðendum í efstu sæti. Ákvarðanir um framkvæmd og fyrirkomulag, þ.á.m. fjölda þeirra sæta sem kjósa skal til, skulu liggja fyrir eigi síðar en fjórum mánuðum fyrir kjördag. Ef víkja þarf frá þessum tímafresti og/eða milliliðalausri aðkomu félagsmanna við val á fulltrúum í efstu sæti verða fyrir því að liggja sterkar málefnalegar ástæður vegna sérstakra aðstæðna sem kalla á skjót viðbrögð. Val á framboðslista skal fara fram samtímis í kjördæmunum tveimur. Fulltrúaráð eða allsherjarfundur, samkvæmt ákvörðun meirihluta Fulltrúaráðs, staðfestir frambjóðendur og röð þeirra á framboðslistum Samfylkingarinnar í Reykjavík við alþingis- og borgarstjórnarkosningar að fenginni tillögu uppstillingarnefndar. Skal þess gætt að hlutfall hvors kyns frambjóðenda á framboðslistum og í efstu sætum verði eigi minna en 40%.

18. grein

Tilvísun

Að öðru leyti en því sem kveður á um í lögum þessum fer skv. lögum Samfylkingarinnar.

19. grein

Gildistaka

Lög þessi öðlast þegar gildi.

 

Ákvæði til bráðabirgða:

Halda skal aðalfund fulltrúaráðsins samkvæmt því fyrirkomulagi sem mælt er fyrir um í 4. og 7. grein á árinu 2014, og síðan annað hvert ár eftir það.

 

Samþykkt á aðalfundi FRSR 31.janúar 2012 og með breytingum á aðalfundi FRSR 7. október 2013.